karjera.lt privatumo politika

Karjeros valdymo informacinės sistemos (toliau – karjera.lt) valdytojas Vilniaus universitetas gerbia Jūsų privatumą, todėl šia Privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos apraše išdėstytomis nuostatomis siekiame aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mūsų Privatumo politikoje, be kitų dalykų, aprašoma, kokius duomenis ir kokiu tikslu renkame, kaip galite valdyti savo duomenis ir kaip su mumis susisiekti.

Norime paskatinti Jus perskaityti šią Privatumo politiką. Jei po to vis dar turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis, vienu iš būdų, nurodytu skiltyje „Susisiekite“. Ateityje šią privatumo politiką mes galime keisti, todėl siūlome Jums ją periodiškai peržiūrėti.

Toliau pateikiame papildomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą karjera.lt informacinėje sistemoje.

karjera.lt asmens duomenų apsaugos principai

Asmens duomenų tvarkymo informacinėje sistemoje karjera.lt teisiniai pagrindai numatyti:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 18 straipsnis;
 • Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7 straipsnio 3.3 ir 3.4 dalys, 41 straipsnio 2 dalis.

karjera.lt asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu priskiriamas antrajam saugumo lygiui ir dėl to jai galioja šie reikalavimai:

 • Naudotojų prisijungimo prie karjera.lt saugomų asmens duomenų įrašai saugomi ne trumpiau kaip 1 metus. Fiksuojami šie prisijungimų prie asmens duomenų įrašai: prisijungimo identifikatorius, data, laikas, trukmė, jungimosi rezultatas (sėkmingas, nesėkmingas);
 • karjera.lt naudotojų prisijungimo duomenys saugomi ne trumpiau, kaip 1 metus nuo karjera.lt naudotojo paskyros uždarymo;
 • karjera.lt stebėsenai reikalingi duomenys saugomi visą stebėsenos laikotarpį (5 metus nuo pirmo stebėsenos duomenų pateikimo);
 • karjera.lt duomenys karjera.lt duomenų bazėje saugomi 10 metų nuo paskutinio pakeitimo (papildymo), o suėjus šiam terminui jie yra ištrinami iš karjera.lt;
 • karjera.lt esantys asmens duomenys karjera.lt duomenų bazėje saugomi 10 metų nuo paskutinio pakeitimo (papildymo). Pasibaigus saugojimo terminui arba karjera.lt naudotojui panaikinus savo paskyrą karjera.lt sistemoje, karjera.lt naudotojo asmens duomenys ištrinami iš karjera.lt.

 

Kokiais tikslais ir kokius duomenis tvarkome apie jus?

Asmens duomenų tvarkymo karjera.lt tikslas – identifikuoti ir autentifikuoti karjera.lt naudotojus, sudaryti sąlygas konkretiems karjera.lt naudotojams naudotis karjeros valdymo paslaugomis.

karjera.lt tvarkomi asmens duomenys

 • naudotojų duomenys;
 • naudotojų rolės;
 • naudotojų teisės;
 • naudotojų unikalūs identifikatoriai;
 • aukštųjų mokyklų karjeros centrų ir organizacijų paskyros;
 • bendras sistemos turinys (testai ir stebėsenos klausimynai, bendras portalo puslapių turinys, forumai, pagalbos centro turinys).
 • paslaugų iniciavimo ir teikimo duomenys;
 • paslaugų teikimą aprašantys duomenys;
 • paslaugų teikimo stebėsenos duomenys:
  • duomenų užklausimo laikas;
  • duomenų perdavimo laikas;
  • paslaugų suteikimo laikas;
  • kiti techniniai duomenys paslaugų teikimo stebėsenai atlikti.

Detali karjera.lt tvarkomų asmens duomenų struktūra nurodyta karjera.lt nuostatų III skyriaus 20  punkte.

Į karjera.lt teikiami šie Nuostatų II skyriuje nurodytų valstybės informacinių sistemų, registrų, vidaus administravimui skirtų ir kitų informacinių sistemų duomenys:

 • Švietimo informacinių technologijų centras teikia į karjera.lt iš Studentų registro 20.1.2 punktuose nurodytus duomenis ir iš Švietimo valdymo informacinės sistemos 20.5 punkte nurodytus duomenis;
 • Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, teikia į karjera.lt iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos 20.1.1 - 20.1.3, 20.2.1.1 - 20.2.1.3 ir 20.3.1.1 - 20.3.1.3, 20.11 punktuose nurodytus duomenis.

Į karjera.lt teikiami šie fizinių ir juridinių asmenų (organizacijų) pirminiai bei asmens duomenys:

 • fizinių asmenų teikiami duomenys nurodyti 20.1.1.4, 20.1.1.5, 20.1.3 - 20.1.5, 20.4, 20.6 – 20.7 punktuose;
 • juridinių asmenų teikiami duomenys nurodyti 20.3.1.4 - 20.3.1.6, 20.3.2, 20.10 punktuose.

 

karjera.lt naudojami slapukai

 

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas

  USER_UUID Atpažįstamas prisijungęs prie sistemos naudotojas Prisijungimo į puslapį metu/ iki atsijungimo nuo paskyros
  ID Atpažįsta Jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją Prisijungimo į puslapį metu/ iki atsijungimo nuo paskyros
  COMPANY_ID Liferay slapukas, naudojamas vartotojo prieigai nustatyti Prisijungimo į puslapį metu/ iki atsijungimo nuo paskyros
  JSESSIONID Šis slapukas atpažįsta Jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją Prisijungimo į puslapį metu/ iki atsijungimo nuo paskyros
  cld_mth.-1830954323 Kalendoriaus slapukas, naudojamas įsiminti mėnesį, kuris buvo paskutinį kartą atidarytas Pirmo įėjimo į puslapį metu/ iki naršyklės uždarymo
  cld_yr.-1830954323 Kalendoriaus slapukas, naudojamas įsiminti metus, kurie buvo paskutinį kartą atidaryti Pirmo įėjimo į puslapį metu/ iki naršyklės uždarymo
  _gid. _ga Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, naudojami lankytojams atskirti Pirmo įėjimo į puslapį metu/ 2 metai
  reDimCookieHint Sutikimo su privatumo politika identifikatoriaus slapukas Pirmo įėjimo į puslapį metu/ Neribotas
  SCREEN_NAME Atpažįstamas prisijungusio prie sistemos vartotojo prisijungimo vardas Pirmo įėjimo į puslapį metu/ 1 metai
  LOGIN Atpažįstami paskutiniai sėkmingai prisijungusio prie portalo naudotojo prisijungimo duomenys Pirmo įėjimo į puslapį metu/ 1 metai
  COOKIE_SUPPORT

Svetainės turinio valdymo sistemos slapukas, draudžiantis automatinį naudotojų prisijungimą prie sistemos

Pirmo įėjimo į puslapį metu/ 1 metai
 GUEST_LANGUAGE_ID

Naudojamas išsaugoti Jūsų naršymo kalbos pasirinkimą, kad Jums nereikėtų kas kartą keisti kalbos nustatymų

Pirmo įėjimo į puslapį metu/ 1 metai
  gsScrollPos-xxxxxx Slapukas naudojamas įsiminti slankiojimo juostos poziciją Prisijungimo į puslapį metu/ iki atsijungimo nuo paskyros

 

Daugiau informacijos

 

Teisės aktai

karjera.lt tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos respublikos teisės aktais, karjera.lt nuostatų reikalavimais ir saugos politikos įgyvendinamaisiais dokumentais: