Apie sistemą

Karjeros valdymo informacinė sistema Karjera.lt skirta visiems, kuriems rūpi jaunimo ateitis Lietuvos darbo rinkoje: aukštųjų mokyklų studentams ir akademinei bendruomenei, absolventams, darbdaviams, karjeros specialistams, moksleiviams ir jų tėvams. Sistemos tikslas – teikti asmeninės karjeros valdymui reikalingą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurie pagerintų jaunų žmonių įsidarbinimo lygį ir pasitenkinimą savo karjera.

Apjungdamos bei kooperuodamos žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius Karjera.lt  kūrė 25 Lietuvos aukštosios mokyklos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendindamos valstybės planinį projektą „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių kūrimas (I etapas)" (Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-V-01-001).

Projekto partneriai

 • Vilniaus universitetas, Projekto koordinatorius, Karjera.lt administratorius;
 • Aleksandro Stulginskio universitetas;
 • Alytaus kolegija;
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija;
 • Kauno kolegija;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
 • Kauno technologijos universitetas;
 • Klaipėdos valstybinė kolegija;
 • Klaipėdos universitetas;
 • Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla;
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademija;
 • Marijampolės kolegija;
 • Mykolo Romerio universitetas;
 • Panevėžio kolegija;
 • Socialinių mokslų kolegija;
 • Šiaulių valstybinė kolegija;
 • Šiaulių universitetas;
 • Šiaurės Lietuvos kolegija;
 • Utenos kolegija;
 • Vilniaus kolegija;
 • Vilniaus kooperacijos kolegija;
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija.

Karjera.lt gali naudotis Jungtinę veiklos sutartį dėl Karjeros valdymo informacinės sistemos veikimo užtikrinimo pasirašiusių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, baigę studijas po 2010 m. rugsėjo 1 d. Naudotis sistema galima studijų laikotarpiu ir 5 metus po baigimo.

 

karjera.lt sistemos pristatymas organizacijoms (darbdaviams)

Karjera.lt sandara

Karjera.lt sudaro trys pagrindinės posistemės:

 • Asmeninės karjeros valdymo posistemė. Posistemės tikslas – teiki automatizuotas karjeros valdymo paslaugas ir interaktyvias priemones, skirtas padėti studentams ir absolventams savarankiškai pažinti save, tirti karjeros galimybes, kurti bei įgyvendinti karjeros planus, stebėti savo karjeros pažangą ir tvarkyti karjerai reikšmingą asmeninę informaciją.
 • Absolventų karjeros stebėsenos posistemė. Posistemės tikslas – teikti priemones, skirtas absolventų karjeros stebėsenos duomenų rinkimui, tvarkymui, subjektyvių ir objektyvių rodiklių analizei bei stebėsenos ataskaitų rengimui ir publikavimui
 • Karjeros bibliotekos posistemė. Posistemės tikslas – suteikti prieigą susirasti aukštųjų mokyklų bibliotekose esančius karjeros informacijos šaltinius.

Karjera.lt sudaro šie funkciniai moduliai:

 • Karjera.lt portalo modulis, kuriame skelbiama informacija apie karjeros valdymo paslaugas ir jų teikimo tvarką, taip pat publikuojami absolventų karjeros stebėsenos duomenys.
 • Karjeros valdymo paslaugų teikimo modulis, kuriame prieinamos šios paslaugos: studentų karjeros vertinimas, konsultavimas, galimybių pažinimas, ugdymas karjerai, darbo ir praktikos vietų paieška.
 • Asmeninės karjeros darbalaukio modulis, kuriame studentai ir absolventai gali prisijungti prie asmeninės karjeros valdymo priemonių ir tvarkyti jas vienoje, greitai pasiekiamoje ir patogioje vietoje.
 • Karjeros bibliotekos modulis, kuriame galima ieškoti karjeros valdymo informacijos šaltinių, esančių Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje, tvarkyti asmeninę Karjera.lt naudotojo biblioteką ir peržiūrėti karjeros centrų bibliotekų ir skaityklų naujienas.
 • Absolventų karjeros stebėsenos modulis skirtas rinkti, analizuoti ir pateikti įvairioms grupėms (moksleiviams, studentams, tėvams, aukštųjų mokyklų atstovams, politikams ir kt.) objektyvius duomenis: apie įsidarbinimo greitį, užimamas pareigas, atlyginimo dydžius ir subjektyvų pasitenkinimą studijomis, darbu, karjera. Ši informacija gaunama iš aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos, kuri vykdoma 5 metus po studijų baigimo.
 • Karjeros valdymo specialistų veiklos valdymo modulis skirtas planuoti, organizuoti, stebėti, analizuoti studentų karjeros paslaugas, kaupti ir apdoroti informaciją, reikalingą kokybiškoms studentų karjeros valdymo paslaugoms.
 • Bendrasis administravimo modulis aptarnauja Karjera.lt veiklos valdymo ir kitus funkcinius modulius.
 • Duomenų saugykla ir jos valdymo modulis reikalingas tvarkyti ir vienoje vietoje valdyti visus Karjera.lt duomenis.
 • Duomenų mainų modulis skirtas sukurti saitus tarp Karjera.lt duomenų teikėjų ir gavėjų, valstybės informacinių sistemų, valstybinių ir žinybinių registrų.