Kaip pasirinkti darbo pasiūlymą?

Kas yra darbo pasiūlymas?

Darbo pasiūlyme nurodomi šie pagrindiniai elementai:

 • darbovietė (įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ir kt.);
 • pareigos, darbo funkcijos;
 • darbo pradžios data, darbo trukmė / terminas (jei įdarbinimas ne nuolatinis);
 • atlyginimo dydis bandomuoju laikotarpiu ir jam pasibaigus, atlyginimo mokėjimo tvarka;
 • darbo sąlygos: darbo valandos, darbo vieta, profesinio tobulėjimo galimybės, papildoma nauda, pavyzdžiui, sveikatos draudimas, studijų aukštojoje mokykloje apmokėjimas, tam tikrų laisvalaikio formų apmokėjimas.

Tačiau svarbūs ne tik formalūs susitarimai dėl darbo, atlyginimo ir darbo sąlygų. Dėmesio! Tarp darbdavio ir darbuotojo yra sudaroma ne tik formali darbo, bet ir psichologinė sutartis.

Psichologinė sutartis – tai nerašytinis darbuotojo ir darbdavio apsikeitimas tam tikrais lūkesčiais ir įsipareigojimas juos vykdyti. Pavyzdžiui, iš organizacijos gali tikėtis demokratinio vadovavimo, atviro bendravimo, darbo ir laisvalaikio pusiausvyros išlaikymo. O darbdavys iš Tavęs gali tikėtis intensyvaus darbo ir ilgų darbo valandų, pakantos neapibrėžtumui. Šiuos lūkesčius svarbu suderinti, kad nė viena pusė greitai nenusiviltų.

Vertindamas ir derindamas darbo pasiūlymą, analizuok jį visapusiškai – tiek formalius (darbo sutarties), tiek neformalius (psichologinės sutarties) elementus. Kritiškai įvertink, ar Tau aišku, ko darbdavys iš Tavęs tikisi, ką jis gali Tau duoti ir kaip tai dera su Tavo lūkesčiais bei galimybėmis.

Ką daryti gavus darbo pasiūlymą?

Neretai darbo pasiūlymai priimami remiantis ribota informacija, įgyta per vieną darbo interviu ir vieną trumpą vizitą. Turėk omenyje – jei darbo pasiūlymą priimsi skubotai, be pakankamos informacijos apie organizaciją ir darbą, gali greit nusivilti savo pasirinkimu.

Į darbo pasiūlymo priėmimą žiūrėk kaip į aktyvų procesą. Tavo tikslas – aiškiai ir teisingai suprasti, ką darbdavys siūlo Tau, kaip būsimam darbuotojui, ir ko tikisi iš Tavęs. Įvertink, kiek darbdavys ir darbas atitinka Tavo poreikius, prioritetus ir tikslus – ar išties nori ten dirbti. Tuomet pasiūlymą priimk arba atmesk – pats geriausiai žinai ir jauti, kuris sprendimas teisingas!

Atmink, jeigu Tau kyla abejonių dėl darbo pasiūlymo – tai normalu. Dauguma organizacijų nesitiki iš karto gauti atsakymą iš kandidato. Joms svarbu, kad kandidatas kruopščiai pasiūlymą įvertintų ir priimtų apgalvotą sprendimą. Tad skirk laiko apmąstymams ir pasirink tai, kas geriausia Tau!

Šis procesas apima tokius žingsnius:

 1. Sulauk darbo pasiūlymo.

  Jei tik įmanoma, prašyk darbo pasiūlymo raštu. Tai svarbu norint tiksliai ir teisingai jį suprasti, efektyviai derėtis.

 2. Peržiūrėk pasiūlymą.

  Jei trūksta informacijos arba iškilo kokių klausimų, susisiek su darbdaviu ir paprašyk papildyti arba patikslinti informaciją.

 3. Skirk laiko darbo pasiūlymui įvertinti.

  Įvertink darbo pasiūlymą pagal tai, kiek jis atitinka Tavo karjeros tikslus, pagrindines vertybes, interesus, gebėjimus, įsidarbinimo ir gyvenimo prioritetus, teikiamą praktinę naudą, atveriamas galimybes.

 4. Derėkis.

  Gali derėtis dėl daugelio darbo pasiūlymo elementų, pavyzdžiui, atlyginimo, priedų, papildomos naudos, darbo sąlygų (pavyzdžiui, darbo grafiko, darbo namuose), karjeros galimybių. Kad derybos įvyktų, turi aiškiai ir tiksliai žinoti, ko Tau reikia ir ko nori.

 5. Informuok apie pasiūlymo priėmimą ar nepriėmimą.

  Jei pasiūlymą priimi, patvirtink tai darbdaviui – gali parašyti jam laišką. Jei pasiūlymo nutarei nepriimti, iš pradžių geriausia apie tai informuoti žodžiu, o tada – mandagiu atsisakymo laišku.

Kaip derėtis dėl darbo pasiūlymo?

Žinok savo vertę – tik Tu gali žinoti, kokia ji.

Tirk savo kompetencijų vertę rinkoje. Įvertink mažiausią sau priimtiną atlyginimą – „minimumą". Taip pat išsiaiškink, kokia rinkoje yra darbo vertė. Surink iš įvairių šaltinių informaciją, koks yra panašios kompetencijos specialistų atlyginimo už tokį darbą vidurkis. Išsiaiškink, kokias atlyginimo ribas yra numatęs darbdavys.

Atlikęs tyrinėjimus apgalvok, kokio atlyginimo nori (atlyginimo ribas) bei konkrečius ir aiškius argumentus, kodėl nori vienokių ar kitokių darbo sąlygų.

Derybų metu:

 1. Būk sąžiningas atskleisdamas savo atlyginimą, jei potencialus darbdavys to klausia.

 2. Nusistatyk patrauklius atlyginimo tikslus – atlyginimo padidėjimas yra pagrįstas, jei esi priimamas į atsakingesnes pareigas.

 3. Jei galutinis pasiūlymas yra mažesnis negu tikėjaisi, gali stengtis susitarti, kad per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, per šešis mėnesius, atlyginimas būtų pakeltas.

 4. Pinigai nėra vienintelis derybų objektas, gali derėtis dėl didesnių priedų už gerus rezultatus, lankstaus darbo grafiko, vaikų priežiūros ar mokymosi išlaidų apmokėjimo, įvairių draudimų ir pan. Įsivertink, kas Tau svarbu ir kaip šie dalykai gali padidinti bendrą darbo pasiūlymo vertę.

 5. Aptark, kaip dažnai bus peržiūrimas Tavo atlyginimas.

 6. Žinok, kad atlyginimas darbo pradžioje yra atspirties taškas toliau jį didinant – todėl reikia suderėti pakankamą atlyginimą iš karto.

 7. Norėdamas gauti didesnį atlyginimą, nemeluok, kad turi kitą darbo pasiūlymą, jei taip nėra.

Kokios Tavo teisės ir pareigos darbe?

 1. Darbdavys privalo su Tavimi sudaryti darbo sutartį. Vieną iš dviejų jos egzempliorių privalai gauti Tu. Darbas be sutarties yra nelegalus – tuomet Tu neturi jokių valstybės teikiamų garantijų ir smarkiai rizikuoji išvis negauti atlygio už darbą. Darbo sutartyje privalo būti nurodytos būtinosios sutarties sąlygos: darbovietė (įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ir kt.), darbo funkcijos (tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos, darbo arba tam tikrų pareigų), darbo apmokėjimo sąlygos (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir kt.).

 2. Dieną prieš Tave įdarbindamas darbdavys apie naujus darbo santykius privalo pranešti „Sodrai". Priešingu atveju Tu dirbsi nelegaliai. Pasitikrink „Sodroje", ar už Tave mokami mokesčiai.

 3. Tu ar darbdavys norite bandomojo laikotarpio? Jis gali būti numatytas tik sudarant darbo sutartį. Jei Tave siūlo išbandyti be darbo sutarties – tai jau nelegalus darbas.

 4. Prieš leisdamas Tau pradėti darbą darbdavys privalo Tave instruktuoti, kaip dirbti saugiai.

 5. Turi dirbti darbo sutartyje ir darbo grafike nustatytu laiku. Jei nėra sutarta ir darbo grafike nenustatyta kitaip, tuomet Tavo darbo laikas yra 5 dienos per savaitę ir 8 valandos per parą. Jei darbdavio nurodymu turi dirbti ilgiau (viršvalandžius) arba savo poilsio dieną, už tokį darbą Tau turi būti mokama papildomai.

 6. Tau turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip pusės valandos ir ne ilgesnė kaip dviejų valandų pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Pertrauka suteikiama ne vėliau kaip po 4 darbo valandų. Nesant galimybės suteikti pertrauką pailsėti ir pavalgyti, Tau turi būti suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku.

 7. Tau privalo būti suteikiamos kasmetinės atostogos. Dirbant pirmuosius metus, atostogos paprastai suteikiamos po 6 mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje, o už antruosius – bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę arba šalių susitarimu.

 8. Pažeidei darbo drausmę? Darbdavys Tau gali skirti pastabą, papeikimą arba atleisti iš darbo. Jokios kitos nuobaudos – piniginė bauda, atlyginimo sumažinimas ar pan. – negali būti taikomos.

 9. Jei darbe pasirodei neblaivus, darbdavys privalo Tave nušalinti nuo darbo ir tą darbo dieną nemokėti Tau darbo užmokesčio. Už šį šiurkštų darbo drausmės pažeidimą darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį Tavęs neįspėjęs, tačiau pareikalavęs pasiaiškinti raštu.

 10. Nutrauki darbo sutartį? Darbdavys su Tavimi turi visiškai atsiskaityti (sumokėti darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir pan.) atleidimo dieną. Tam tikrais atvejais (darbo sutartis nutraukiama šalių sutarimu; darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės; dėl darbo sutarties pažeidimų ir pan.) Tau priklauso išeitinė kompensacija. Jei pasibaigus darbo santykiams darbdavys su Tavimi neatsiskaito (neišmoka priklausančio darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir pan.), kreipkis į darbo ginčų komisiją.

Turi daugiau klausimų? Užsuk į Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainę www.vdi.lt, mūsų profilį Facebook‘e arba paskambink pasikonsultuoti tel. (8 5) 213 9772 (I–IV 9.00–16.00 val.; V 9.00–15.00 val. pertrauka 12.00–13.00 val.).

Šią informaciją rengė Valstybinė darbo inspekcija. Daugiau informacijos apie teises darbe ir pareigas darbe rasi čia.